Zaloguj

Czym jest ZAZ???

Zak¬≥ad Aktywno¬∂ci Zawodowej (ZAZ) jest rozwi¬Īzaniem prawnym wprowadzonym ustaw¬Ī z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i spo¬≥ecznej oraz zatrudnianiu os√≥b niepe¬≥nosprawnych. ZAZ nie jest samodzieln¬Ī form¬Ī prawn¬Ī – jest organizacyjnie i finansowo wydzielon¬Ī jednostk¬Ī, kt√≥ra uzyskuje status zak¬≥adu aktywno¬∂ci zawodowej. O utworzenie ZAZ ubiega√¶ si√™ mog¬Ī jednostki i organizacje wymienione w ustawie, kt√≥rych statutowym zadaniem jest rehabilitacja spo¬≥eczna i zawodowa os√≥b niepe¬≥nosprawnych. ZAZ tworzy si√™ w celu zatrudniania os√≥b niepe¬≥nosprawnych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepe¬≥nosprawno¬∂ci i okre¬∂lonych w ustawie grup os√≥b z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepe¬≥nosprawno¬∂ci, a tak¬Ņe przygotowania ich do ¬Ņycia w otwartym ¬∂rodowisku. ZAZ mo¬Ņe prowadzi√¶ dzia¬≥alno¬∂√¶ gospodarcz¬Ī (¬ľr√≥d¬≥o: www.bezrobocie.org.pl).

Co na temat ZAZ'√≥w maj¬Ī do powiedzenia sami zainteresowani? Krzysztof Formanek (WTZ2 z Rybnika-Nieddobczyc): Pracowa¬≥em kiedy¬∂ w piekarni w Rybniku–Niedobczycach. Do moich obowi¬Īzk√≥w nale¬Ņa¬≥o: wynoszenie pieczywa do samochodu, rozwozi¬≥em je razem z w¬≥a¬∂cicielem do sklep√≥w. By¬≥o mi przyjemnie z kim¬∂ wsp√≥¬≥pracowa√¶. To by¬≥o w 1997 roku. Obecnie tworz¬Ī si√™ szans√™ p√≥j¬∂cia do ZAZ. Uwa¬Ņam, ¬Ņe raczej warto tam i¬∂√¶ bo mo¬Ņna dorobi√¶ troch√™ pieni√™dzy na swoje wydatki. By√¶ mo¬Ņe by¬≥oby r√≥wnie dobrze jak lata temu, gdy pracowa¬≥em w piekarnii.

2010-02-18

Autor informacji