Zaloguj

Przeka┬┐ nam sw├│j 1%

Zachêcamy do przekazania nam swojego 1%. Wp³ywy w ramach 1% zostan± przeznaczone na cele terapeutyczne naszych uczestników. Tym z Pañstwa, którzy przekazali nam ju¿ swój 1% gor±co dziêkujemy! Przypominamy, ¿e nasz pracownik administracyjny - Pani Agnieszka - w zamian za przekazanie nam 1% rozliczy Pañstwa PIT za darmo! Zapraszamy do naszej placówki w Rybniku-Niedobczycach!

Autor informacji WTZ2 WTZ2