Zaloguj

Agnieszka Kosek

Pani Agnieszka jest naszym pracownikiem administracyjnym i dba o nasze sprawy. zlicza nasz¹ obecnoœÌ, wyp³aca nam trening ekonomiczny. br> Zd¹¿yliœmy siê przekonaÌ ¿e jest pracownikiem rzeczowym i skrupulatnym!!!