Zaloguj

ElÂżbieta Ochojska

Prowadzi pracowniê krawieck¹. Wszelkie prace manualne nie s¹ dla Niej tajemnica. RadoœÌ sprawiaj¹ jej osi¹gniêcia podopiecznych. Lubi prace w ogrodzie oraz podró¿e.