Zaloguj

Karina Brodzik

Karina to sympatyczna osoba, która ma na warsztacie wielu oddanych przyjació³. Wokó³ niej zawsze panuje porz¹dek, sama chêtnie uczy siê nowych rzeczy i lubi wyzwania.