Zaloguj

Roman SzewioÂła

Roman jest bardzo spokojnym uczestnikiem, bardzo zaanga¿owanym we wszystkie zadania jakie siê mu powierzy. Uczestniczy³ w praktykach zawodowych i ró¿nych projektach aktywizacyjnych. Startuje w zawodach p³ywackich, w których zdobywa medale.