Zaloguj

Klasa 2 b z wizyt± w Warsztacie Terapii Zajêciowej "Latarnia 2016-10-10

W dniu 5 pa¼dziernika 2016 r. odwiedzili nas uczniowie klasy 2b z Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego nr 7 z Rybnika. Uczestnicy naszej placówki: Czes³aw, Alicja i Agata czuwali nad bezpieczeñstwem uczniów w czasie przejazdu komunikacj± miejsk± i towarzyszyli im w czasie podró¿y. Po przybyciu na nasz WTZ, uczniowie zwiedzili nasz± placówkê i wziêli udzia³ w zajêciach terapeutycznych z naszymi uczestnikami. Dziêkujemy za przybycie i do zobaczenia!

Autor informacji WTZ2 WTZ2

Galerie

Klasa 2b